Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xã chậm xây cầu, dân đánh cược mạng sống