Từ năm 2021, được miễn giấy phép xây dựng với trường hợp nào?

Lên top