Từ một status của MC Phan Anh, bàn thêm về hiện tượng like của giới trẻ Việt Nam

Status của MC Phan Anh trên facebook không rõ nội dung.
Status của MC Phan Anh trên facebook không rõ nội dung.