Từ 1.8.2021, công chức văn thư có hướng dẫn xếp lương mới

Từ 1.8.2021, công chức văn thư có hướng dẫn xếp lương mới. Ảnh: Chụp màn hình.
Từ 1.8.2021, công chức văn thư có hướng dẫn xếp lương mới. Ảnh: Chụp màn hình.
Từ 1.8.2021, công chức văn thư có hướng dẫn xếp lương mới. Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top