Từ 10 tỉ lượt xem tin giả: Ai có thể an toàn trước tin giả trên Facebook?

Tin giả được lan truyền trên facebook để lừa đảo ngày càng phổ biến. Ảnh: www.mps.gov.vn.
Tin giả được lan truyền trên facebook để lừa đảo ngày càng phổ biến. Ảnh: www.mps.gov.vn.
Tin giả được lan truyền trên facebook để lừa đảo ngày càng phổ biến. Ảnh: www.mps.gov.vn.
Lên top