TS Nguyễn Văn Khải đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT

TS Nguyễn Văn Khải đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT.
TS Nguyễn Văn Khải đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT.
TS Nguyễn Văn Khải đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT.
Lên top