Trường Nguyễn Khuyến bị tố như “trại lính”: Mặt trái của kinh doanh giáo dục