Phú Yên

Trả công bằng cho nguyên trưởng phòng có dấu hiệu bị chính quyền "xử ép"

Trụ sở UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Đông Hòa
Trụ sở UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Đông Hòa
Trụ sở UBND huyện Đông Hòa, Phú Yên. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Đông Hòa