Tình trạng phát tán tin giả về dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng

Lên top