Tính tiền bảo hiểm xã hội một lần thế nào khi hưởng nhiều mức lương?

Số tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ phụ thuộc vào số năm đóng, thời điểm đóng và mức lương hàng tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Ảnh: Nam Dương
Số tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ phụ thuộc vào số năm đóng, thời điểm đóng và mức lương hàng tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Ảnh: Nam Dương
Số tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ phụ thuộc vào số năm đóng, thời điểm đóng và mức lương hàng tháng làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Ảnh: Nam Dương
Lên top