Thượng toạ Thích Nguyên Bình về trụ trì quản lý chùa Trung Hành từ 20.3

Thượng toạ Thích Nguyên Bình sẽ trụ trì chùa Trung Hành từ 20.3 đến hết 3 tháng khi đại đức Thích Bản Phúc kết thúc thời gian giáo dưỡng. Ảnh MD
Thượng toạ Thích Nguyên Bình sẽ trụ trì chùa Trung Hành từ 20.3 đến hết 3 tháng khi đại đức Thích Bản Phúc kết thúc thời gian giáo dưỡng. Ảnh MD
Thượng toạ Thích Nguyên Bình sẽ trụ trì chùa Trung Hành từ 20.3 đến hết 3 tháng khi đại đức Thích Bản Phúc kết thúc thời gian giáo dưỡng. Ảnh MD
Lên top