Hồi âm:

Thu hồi hơn 94 triệu đồng tiền hưởng chế độ sai của ông Đoàn Minh Đệ