Thông tin của CMND cũ có được tích hợp trong CCCD gắn chíp không?

Lên top