Tết không pháo hoa, dân hết sức đồng tình

Nguồn: Internet.
Nguồn: Internet.