Tăng mức phạt hút thuốc lá nơi cấm: Chế tài nặng nhưng chưa nghiêm!

Không có bảng/biển "cấm hút thuốc lá" tại những nơi cấm hút thuốc theo qui định cũng sẽ bị xử phạt từ 3-5 triệu đồng. Ảnh: Hy/LĐO.
Không có bảng/biển "cấm hút thuốc lá" tại những nơi cấm hút thuốc theo qui định cũng sẽ bị xử phạt từ 3-5 triệu đồng. Ảnh: Hy/LĐO.
Không có bảng/biển "cấm hút thuốc lá" tại những nơi cấm hút thuốc theo qui định cũng sẽ bị xử phạt từ 3-5 triệu đồng. Ảnh: Hy/LĐO.
Lên top