Quầy sách miễn phí của bà Dung

Quầy sách báo miễn phí tại Hà Nội. Ảnh PV
Quầy sách báo miễn phí tại Hà Nội. Ảnh PV