Quan sát động thực vật có thể biết sớm được thiên tai

Động thực vật có thể đoán biết trước thiên tai trong tương lai gần. Ong vò vẽ bất thường đóng tổ trên cành cao ở dọc miền Trung trong năm nay. Ảnh: V.Ng
Động thực vật có thể đoán biết trước thiên tai trong tương lai gần. Ong vò vẽ bất thường đóng tổ trên cành cao ở dọc miền Trung trong năm nay. Ảnh: V.Ng
Động thực vật có thể đoán biết trước thiên tai trong tương lai gần. Ong vò vẽ bất thường đóng tổ trên cành cao ở dọc miền Trung trong năm nay. Ảnh: V.Ng
Lên top