Phớt lờ chỉ đạo của huyện, chợ không phép vẫn ngang nhiên hoạt động?