Phân hạng giáo viên là không phù hợp với thực tế

Giáo viên có nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục theo kế hoạch, chương trình của cơ sở giáo dục. Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên có nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục theo kế hoạch, chương trình của cơ sở giáo dục. Ảnh: Hưng Thơ
Giáo viên có nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục theo kế hoạch, chương trình của cơ sở giáo dục. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top