Phân bùn xả thẳng ra sông Nhuệ, trách nhiệm thuộc về ai?

Từ hố đổ thải không đúng quy định, chất thải chưa xử lý ngấm vào môi trường, đổ về phía bờ tường ngăn cách URENCO 7 với khu vực bên ngoài.
Từ hố đổ thải không đúng quy định, chất thải chưa xử lý ngấm vào môi trường, đổ về phía bờ tường ngăn cách URENCO 7 với khu vực bên ngoài.
Từ hố đổ thải không đúng quy định, chất thải chưa xử lý ngấm vào môi trường, đổ về phía bờ tường ngăn cách URENCO 7 với khu vực bên ngoài.