Nỗi lo con bán, nội trú: Quản sinh là nhân viên thời vụ, không "mô phạm"

Ở các trường Phổ thông nội trú dân tộc, thầy, cô giáo vừa là quản sinh nên hiếm xảy ra mâu thuẫn giữa học sinh và quản sinh như các trường miền xuôi.
Ở các trường Phổ thông nội trú dân tộc, thầy, cô giáo vừa là quản sinh nên hiếm xảy ra mâu thuẫn giữa học sinh và quản sinh như các trường miền xuôi.
Ở các trường Phổ thông nội trú dân tộc, thầy, cô giáo vừa là quản sinh nên hiếm xảy ra mâu thuẫn giữa học sinh và quản sinh như các trường miền xuôi.
Lên top