Nguyên Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ bị khai trừ khỏi Đảng

Ủy ban kiểm tra Trung ương họp kỳ 17 (Ảnh: UBKTTW)
Ủy ban kiểm tra Trung ương họp kỳ 17 (Ảnh: UBKTTW)