Người dân ủng hộ sử dụng túi chuyên dụng thu gom rác

Rác thải sinh hoạt không được phân loại gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý.
Rác thải sinh hoạt không được phân loại gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý.
Rác thải sinh hoạt không được phân loại gây khó khăn cho công tác thu gom, xử lý.
Lên top