Người dân Thủ đô phải sống với mùi hoa sữa 1/3 thời gian của năm

Hoa sữa Hà Nội.
Hoa sữa Hà Nội.