Người dân nói về việc không tăng lương tối thiểu năm 2013