Người dân mua vàng dự trữ đồng nghĩa với việc "bức tử" nền kinh tế