Người dân Đà Nẵng mòn mỏi chờ đợi được di dời khỏi nhà máy ô nhiễm