Nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động bị trừ % lương hưu không?

Lên top