Mưu sinh trong giá rét

Người lao động “oằn mình” làm việc trong cái lạnh 10 độ.
Người lao động “oằn mình” làm việc trong cái lạnh 10 độ.
Người lao động “oằn mình” làm việc trong cái lạnh 10 độ.