Mưu sinh trong giá rét

Người lao động “oằn mình” làm việc trong cái lạnh 10 độ.
Người lao động “oằn mình” làm việc trong cái lạnh 10 độ.