Lưu ý cách sử dụng mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chíp

Lên top