Loạn thu phí gửi xe tại cổng bệnh viện: “Mình thích thì mình thu thôi”

 Bãi gửi xe tại cổng 2 của Bệnh viện phụ sản Trung ương
Bãi gửi xe tại cổng 2 của Bệnh viện phụ sản Trung ương
Bãi gửi xe tại cổng 2 của Bệnh viện phụ sản Trung ương