Không đủ tiêu chuẩn giáo viên trung học cơ sở hạng I có bị chuyển hạng III?

Giáo viên trung học cơ sở sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp theo những tiêu chí khác nhau.
Giáo viên trung học cơ sở sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp theo những tiêu chí khác nhau.
Giáo viên trung học cơ sở sẽ được xếp hạng chức danh nghề nghiệp theo những tiêu chí khác nhau.
Lên top