Không có việc cộng tác viên dân số tỉnh Lâm Đồng không nhận được thù lao

Việc cộng tác viên dân số tỉnh Lâm Đồng không nhận được thù lao là thiếu cơ sở ( Ảnh: minh họa- nguồn internet).
Việc cộng tác viên dân số tỉnh Lâm Đồng không nhận được thù lao là thiếu cơ sở ( Ảnh: minh họa- nguồn internet).
Việc cộng tác viên dân số tỉnh Lâm Đồng không nhận được thù lao là thiếu cơ sở ( Ảnh: minh họa- nguồn internet).