Khởi kiện ngân hàng vì cho rằng phát mãi tài sản chưa bảo đảm tính pháp lý

Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên.
Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên.
Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên.