Kè vỡ trước khi bàn giao

Cả đoạn kè đá đã bị trôi tụt xuống sông.
Cả đoạn kè đá đã bị trôi tụt xuống sông.
Cả đoạn kè đá đã bị trôi tụt xuống sông.
Lên top