Hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sĩ tối đa 10 triệu đồng/mộ từ 15.9.2021

Mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng được quy định cụ thể tại Nghị định 75. Ảnh minh họa: LDO.
Mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng được quy định cụ thể tại Nghị định 75. Ảnh minh họa: LDO.
Mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng được quy định cụ thể tại Nghị định 75. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top