Hài tết ngày càng nhạt vì bị hài thực tế “cạnh tranh”?

Táo quân bị chê ngày càng nhạt
Táo quân bị chê ngày càng nhạt