Hà Nội xem xét cấm xe xích lô: Người mong, kẻ tiếc

Hà Nội xem xét cấm xe xích lô. Ảnh Vũ Sơn.
Hà Nội xem xét cấm xe xích lô. Ảnh Vũ Sơn.
Hà Nội xem xét cấm xe xích lô. Ảnh Vũ Sơn.
Lên top