Hà Nội thông tin thêm về thủ tục, lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp

Hà Nội còn khoảng 1 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp.
Hà Nội còn khoảng 1 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp.
Hà Nội còn khoảng 1 triệu công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp.
Lên top