Đường nông thôn mới chưa bàn giao đã nứt: Kiểm tra đâu, lòi sai sót đó

Đường chưa sử dụng đã... xuống cấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường chưa sử dụng đã... xuống cấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường chưa sử dụng đã... xuống cấp. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top