Thanh Hóa:

Đường nát tươm, dân đổ đá ra đường chặn xe tải

Lên top