Đường Láng: Xe máy để tràn xuống lòng đường quanh nhà sách Tiến Thọ