Được đăng ký BHXH tự nguyện tại hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú không

Lên top