Dùng hộ khẩu photo công chứng làm CCCD gắn chíp được không?

Lên top