Dùng căn cước công dân được 2 năm cần đổi sang loại gắn chíp không?

Lên top