Điểm trông giữ xe tại đền Đức Thánh Cả ngang nhiên “chặt chém” du khách