Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điểm trông giữ xe tại đền Đức Thánh Cả ngang nhiên “chặt chém” du khách