XÂY DỰNG TRẠM BƠM TĂNG ÁP ĐỂ CẤP NƯỚC ỔN ĐỊNH KĐT ĐẠI KIM (HOÀNG MAI):

Đến bao giờ người dân hết phấp phỏng vì mất nước sinh hoạt?

Đến bao giờ người dân hết phấp phỏng vì mất nước sinh hoạt?
Đến bao giờ người dân hết phấp phỏng vì mất nước sinh hoạt?