Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng: Nhiều người dân không đồng tình

Hầu hết nhà chung cư hiện nay đều ở trong diện phải đóng thế nếu đề nghị của Bộ tài chính được không qua
Hầu hết nhà chung cư hiện nay đều ở trong diện phải đóng thế nếu đề nghị của Bộ tài chính được không qua
Hầu hết nhà chung cư hiện nay đều ở trong diện phải đóng thế nếu đề nghị của Bộ tài chính được không qua