Đang sử dụng CMND, có bắt buộc đổi sang thẻ CCCD gắn chíp không?

Lên top