Công ty xử lý rác đổ xỉ thải ra môi trường

Bãi xỉ thải do Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương mới đổ từ giữa tháng 5 trở lại đây. Ảnh: T.C
Bãi xỉ thải do Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương mới đổ từ giữa tháng 5 trở lại đây. Ảnh: T.C
Bãi xỉ thải do Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương mới đổ từ giữa tháng 5 trở lại đây. Ảnh: T.C
Lên top